Klauzula informacyjna

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest FARMAR Kozak spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Legionów 65, 43-300 Bielsko – Biała, KRS 0000451233 (dalej „FARMAR”).
2. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
4. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu/ach:
a) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. wynikające z ustawy o rachunkowości),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy,
c) założenia i prowadzenia Państwa konta w sklepie internetowym prowadzonym przez FARMAR,
d) marketingowych, w szczególności do przekazywania treści marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podane dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody albo ustania przydatności,
e) przez firmę FARMAR, drogą mailową informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmę FARMAR zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podane dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody albo ustania przydatności.
5. Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym.
6. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
7. Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego, a także – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (dotyczy danych, co do których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie). Po tym okresie dane zostaną usunięte.
8. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie.
9. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.